Privaatsuspoliitika

Taig OÜ PRIVAATSUSPOLIITIKA

Kinnitatud Raplas, 15. augustil 2020

Privaatsuspoliitika eesmärk on anda füüsilisele isikule teavet isikuandmete töötlemise eesmärgi, ulatuse, kaitse ja töötlemistähtaja kohta andmete saamise ja töötlemise ajal. Tehes koostööd Taig OÜ, võib isikult nõuda isiklikku laadi teavet, sealhulgas nime ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-posti aadressi. Teave on vajalik otsese koostöö tagamiseks – tellimuse töötlemiseks, tarnimiseks ja arvelduste haldamiseks ja/või töösuhte sõlmimiseks ning säilitamiseks. Taig OÜ kasutatakse isikuandmeid järgides kõrgemaid turvalisusstandardeid.

Isikuandmete vastutav töötleja ja tema kontaktandmed.

Isikuandmete vastutav töötleja on Taig OÜ, ühtne registrikood 10159210, juriidiline aadress Tammemäe 25, 79512 Rapla. Taig OÜ kontaktandmed isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes on telefoninumber 5142252 või e-posti aadress veebipood@taig.ee. Kasutades neid kontaktandmeid või pöördudes Taig OÜ juriidilisele aadressile, võib esitada päringu isikuandmete töötlemise kohta.

Dokumendi kohaldamisala

Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta – Taig OÜ kliendi, koostööpartneri, töötaja, töökoha kandidaadi või ettevõtte külastaja kohta. Privaatsuspoliitikat kohaldatakse privaatsuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks:

 • füüsiliste isikute suhtes – töötajad, tulevased töötajad, kliendid ja teised teenuste tarbijad (sealhulgas tulevased, endised ja praegused);

Taig OÜ hoolitseb isiku privaatsuse ja isikuandmete kaitse eest, järgib isiku õigusi isikuandmete töötlemise õiguspärasusele kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega – isikuandmete kaitse seadus, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning teised kohaldatavad privaatsus- ja andmetöötlusalased õigusaktid.

Privaatsuspoliitika kehtib andmetöötluse kohta sõltumata sellest, millisel kujul ja/või keskkonnas annab isik andmeid (Taig OÜ veebilehel, e-posti, telefoni teel või kohapeal) ning millistes ettevõtte süsteemides või paberkujul neid töödeldakse.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Taig OÜ töötleb isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

 • Teenuste osutamisel ja toodete müümisel
 • Kliendi tuvastamiseks
 • Lepingu ja/või arve koostamiseks ja allkirjastamiseks
 • Kauba tarnimiseks ja/või teenuste osutamiseks
 • Garantiikohustuste täitmiseks
 • Klienditeeninduseks
 • Vastuväidete läbivaatamiseks ja töötlemiseks
 • Klientide hoidmiseks, lojaalsuse tõstmiseks ja rahulolu mõõtmiseks
 • Arvelduste haldamiseks

Taig OÜ teenusekvaliteedi tagamiseks, vastuväidete läbivaatamiseks ja töötlemiseks telefonivestluste salvestiste raames. Vestluste salvestisi säilitatakse üks kuu. Selle tähtaja lõppedes tagab Taig OÜ andmete täieliku automaatse kustutamise.

Taig OÜ vara ja isikute turvalisuseks, varguste ning pettuste ärahoidmiseks Taig OÜ territooriumil ja ruumides, süüteo kindlakstegemiseks, võimalike seaduserikkujate tuvastamiseks videovalve abil. Videovalve andmeid säilitatakse üks kuu. Selle tähtaja lõppedes tagab Taig OÜ andmete täieliku automaatse kustutamise eeldusel, et eelnevalt ei ole andmeid nõutud või pole kindlaks tehtud süütegusid. Kui andmeid on eelnevalt nõudnud pädevad riigi- või kohalikud asutused või on tuvastatud süütegusid, säilitatakse andmed vajaduse korral

Teabe andmiseks riiklikele haldusasutustele ja operatiivtegevuse üksustele riigivälistes õigusaktides sätestatud juhtudel ja mahus

Muudel erieesmärkidel, millest teavitatakse isikut hetkel, mil Taig OÜ edastab isikuandmeid.

Isikuandmete töötlemine

Taig OÜ töötleb isikuandmeid, kasutades nüüdistehnoloogiate võimalusi, võttes arvesse olemasolevaid privaatsusriske ja saadaolevaid organisatoorseid, finants- ja tehnilisi ressursse. Isikuandmed võib üle anda usaldusväärsetele teeninduspartneritele, kes osutavad konkreetseid teenuseid, näiteks ressursside planeerimissüsteemi tagajatele, ettevõttele, kes osutab valve- ja turvateenuseid.

Isikuandmete saajate kategooriad

Taig OÜ ei avalda kolmandatele isikutele isikuandmeid või koostöö ajal saadud mis tahes andmeid, välja arvatud:

 • Kui tuleb andmed anda kolmandale isikule sõlmitud lepingu raames, et teha mõnda lepingu täitmiseks vajalikku või seadusega delegeeritud toimingut (näiteks pangale arvelduste tegemiseks, kullerposti teenuse osutajale tellimuse kätte toimetamiseks väljapoole Taig OÜ tarneala, ressursside planeerimise süsteemi hoidjale andmesäilitamise ja töötlemise eesmärgil, valveettevõttele videovalve raames turvalisuse tagamiseks)
 • Õigusaktides ettenähtud isikutele nende põhjendatud taotluse alusel õigusaktides sätestatud korras ja mahus
 • õigusaktides sätestatud juhtudel Taig OÜ õigustatud huvide kaitseks, näiteks pöördudes kohtusse või teistesse riigiasutustesse isiku vastu, kes on riivanud eespool nimetatud õigustatud huve.

Isikuandmete säilitamise kestus

Taig OÜ säilitab ja töötleb isikuandmeid, kuni kehtib vähemalt üks järgnevatest kriteeriumitest:

 • Ainult nii kaua, kuni kehtib isikuga sõlmitud leping
 • Kuni õigusnormides sätestatud korras saab Taig OÜ või isik kasutada oma õiguspäraseid huve (näiteks esitada vastuväiteid või esitada või menetleda hagi kohtus)
 • Kuni ühel pooltest kehtib õiguslik kohustus säilitada andmeidK
 • Kuni kehtib isiku nõusolek vastavaks isikuandmete töötluseks, juhul kui puudub muu õiguslik alus andmetöötluseks.

Pärast seda, kui lõpevad eespool nimetatud asjaolud, isikuandmed arhiivitakse, kustutatakse või likvideeritakse.

Juurdepääs isikuandmetele ja teise isiku õigus

Isikul on õigus saada õigusaktides sätestatud teavet seoses tema andmete töötlemisega.

Isikul on kooskõlas õigusaktidega ka õigus nõuda Taig OÜ -lt juurdepääsu oma isikuandmetele, samuti nõuda nende täiendamist, parandamist või kustutamist või töötlemise piiramist isiku suhtes või õigus esitada vastuväiteid töötlemisele (sealhulgas isikuandmete töötlemisele, mis on tehtud Taig OÜ seadusjärgsete (õiguspäraste) huvide alusel), samuti õigus andmete ülekandmisele. Need õigused on teostatavad niivõrd, kuivõrd andmetöötlus ei tulene Taig OÜ kohustustest, mis talle on kehtivate õigusaktidega kehtestatud ning mis viiakse ellu ühiskonna huvidest lähtuvalt.

Isik võib esitada taotluse oma õiguste teostamiseks:

 • Kirjalikus vormis kohapeal Taig OÜ büroos, esitades isikut tõendava dokumendi
 • Elektronposti teel, allkirjastades taotluse turvalise elektronallkirjaga.

Saades isiku taotluse oma õiguste teostamise kohta, veendub Taig OÜ isikusamasuses, hindab taotlust ja täidab selle kooskõlas õigusaktidega. Taig OÜ saadab isikule vastuse posti teel tema poolt näidatud kontaktaadressile tähitud kirjaga või e-posti teel, arvestades võimaluse korral isiku soovitud vastuse saamise viisi. Taig OÜ tagab andmetöötluse ja kaitse nõuete täitmise kooskõlas õigusaktidega ja isiku vastuväidete korral võtab vajalikud meetmed vastuväite lahendamiseks. Siiski, kui see ei õnnestu, on isikul õigus pöörduda järelevalveasutuse, Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Ühenduse võtmine isikuga

Taig OÜ võtab ühendust isikuga, kasutades isiku antud kontaktandmeid (telefoninumber, e-posti aadress, postiaadress). Taig OÜ edastab teavet lepingujärgsete teenuste kohta sõlmitud lepingu ja/või väljastatud arve alusel (näiteks teenuste tarnimise või muudatuste kooskõlastamine, teave arvete kohta jm).

Kaubanduslikud teadaanded

Taig OÜ võib kasutada isikuandmeid turundus- ja kommunikatsioonitegevuses isikule teabe edastamiseks aktuaalsete pakkumiste ja uudiste kohta, mis võiksid isikule huvi pakkuda. Isik võib mis tahes hetkel keelduda nende reklaampakkumiste saamisest ühel alljärgnevatest viisidest:

 • Kasutades kaubanduslikus teadaandes ettenähtud automatiseeritud võimalust keelduda edaspidiste teadaannete saamisest, klõpsates keeldumise viitele vastava kaubandusliku teadaande (e-posti) lõpus
 • Saates e-kirja aadressile veebipood@taig.ee
 • helistades Taig OÜ 5142252

Taig OÜ katkestab kaubanduslike teadaannete saatmise kohe, kui on töödeldud isiku taotlus. Taotluse töötlemine viiakse läbi ühe tööpäeva jooksul.

Taig OÜ ei luba kunagi kolmandatel isikutel kasutada isikuandmeid reklaami ja kommunikatsiooni eesmärgil.

Muud tingimused Taig OÜ -l on õigus teha privaatsuspoliitikas täiendusi, tehes poliitika kehtiva versiooni isikutele Taig OÜ veebilehel kättesaadavaks.

Taig OÜ veebilehel võib olla avaldatud linke kolmandate isikute veebilehtedele, millel on omad kasutamis- ja isikuandmete kaitse tingimused, mille suhtes ei kanna Taig OÜ vastutust.

Taig OÜ võib teenuse parima osutamise eesmärgil teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses koguda isikuandmeid, mille hulka kuuluvad eelkõige, kuid mitte ainult Teie nimi, isikukood, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, eelistatav keel, otseturundusega seotud valikud ning digitaalsete seadmete poolt edastatud tehniline info (nt küpsised ja muud sarnased tehnoloogiad). Lisaks võivad parima klienditeeninduse eesmärgil mõistlikus ulatuses töödelda ka muid vajalikke isikuandmeid vastavalt Teile eelnevalt teada antud eesmärkidele, mahule ja viisile.

Taig OÜ jätab endale õiguse keelduda kauba võõrandamisest või teenuse osutamisest, kui teenuse osutamine ilma isikuandmete töötlemiseta ei ole võimalik.